Misja

Szanowni Państwo,

Farmakoterapia jest najczęściej stosowaną metodą leczenia, to zasadnicza część opieki medycznej, to potężne narzędzie, które powinno przynosić ulgę i leczyć, lecz zastosowane niewłaściwie może przysporzyć cierpień a nawet zabić.

Żyjemy coraz dłużej , zażywamy wiele leków jednocześnie, bardzo łatwo w tej sytuacji o popełnienie błędów.

Dane statystyczne są zatrważające; około 50% przepisywanych leków stosuje się nieprawidłowo, co jest przyczyną nie tylko niepowodzeń w leczeniu, ale także cierpień pacjentów oraz wysokich kosztów opieki zdrowotnej związanej z leczeniem powikłań polekowych.

Przyczyny problemów zdrowotnych, związanych z zastosowaniem leków są zróżnicowane, najczęściej dotyczą jednak nieprawidłowego stosowania i nadużywania leków. Wymieniane najczęściej to:

 • zbędna farmakoterapia,
 • niewłaściwy lek,
 • niewłaściwa dawka lub niewłaściwy cały schemat dawkowania,
 • zbyt długi lub zbyt krótki czas leczenia,
 • interakcje leków z innymi lekami, suplementami diety i z pożywieniem.

Lekarze często nie są w stanie objąć ogromnej ilości zarejestrowanych leków;  ich wskazań, efektów terapeutycznych i działań niepożądanych. Nie potrafią oprzeć się, często agresywnej reklamie, i właściwie ocenić wartość  terapeutyczną leków.

Ważną, wspomagającą i doradczą rolę w tym zakresie mają do spełnienia farmaceuci.

Nie wolno dłużej zostawiać lekarza samego z ogromną ilością zarejestrowanych leków!

Lekarz powinien dostać pełną , obiektywną i krytyczną informację o leku, bo tylko wtedy może On podjąć w pełni świadomą, mądrą i odpowiedzialną decyzję dotyczącą farmakoterapii, czyli leczenia przy zastosowaniu dostępnych leków. Stawka jest ogromna, chodzi przecież o zdrowie i życie ludzi!

Obiektywna informacja o leku; o wielu aspektach jego zastosowania, szczególnie bezpieczeństwie, sposobie dawkowania, łączenia z innymi lekami -  to podstawowy obowiązek farmaceuty, który z racji swojego wykształcenia i kompetencji zawodowych powinien, dostarczając tych informacji, monitorować zastosowanie leków i czuwać nad bezpieczeństwem farmakoterapii.
Tylko interdyscyplinarne podejście do współczesnych problemów farmakoterapii, praca zespołów  w skład których wejdą przedstawiciele różnych specjalności związanych z opieką zdrowotną, mogą w dzisiejszych czasach poradzić sobie z trudnymi, wielowątkowymi problemami dostępnych metod leczenia.

Celem Fundacji Bezpieczna Farmakoterapia jest uświadamianie szerokiej rzeszy społeczeństwa – możliwości i zagrożeń jakie niesie ze sobą niewłaściwe stosowanie leków. Do lekarzy, My-Farmaceuci, kierujemy apel – pracujmy razem dla dobra Nas wszystkich; ludzi chorych, ale też dla tych, którzy nie dość świadomie sięgają po leki, by poprawić wydolność organizmu i zaradzić dolegliwościom, które interwencji takiej, w wielu przypadkach nie wymagają.

Świat wie od dawna, że farmaceuta to partner i doradca lekarza, my dopiero zaczynamy, zmagając się ze stereotypem wytworzonym w powojennej Polsce – farmaceuty jako „sprzedawcy” leków a nie partnera opieki zdrowotnej, pracownika medycznego mającego do spełnienia ważną rolę w zakresie leczenia.
Zapomniano, iż farmaceuta,  w opiece nad pacjentem ma  konkretne zadania do wykonania.
Farmaceuci mają kwalifikacje i chęci by takie zadania wykonywać, chcemy pracować z przedstawicielami wszystkich zawodów medycznych, by leczyć bezpiecznie i skutecznie -  wyleczyć w najkrótszym możliwym czasie i w sposób uzasadniony kosztowo.

Fundator -  mgr Janina Pawłowska

 • Kierownik Apteki Szpitalnej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
 • Od 2004 do stycznia 2012 roku – Koordynator Farmacji Szpitalnej Naczelnej Rady Aptekarskiej (NRA)
 • Członek Prezydium NRA
 • Członek Zespołu Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków powołany przez Ministerstwo Zdrowia do opracowania strategii zapobiegania rozprzestrzeniania się lekooporności drobnoustrojów , oraz Koordynator Europejskiego Podprojektu Szpitalnego w Polsce.
 • Członek zespołu ekspertów ds. opracowania programów kursów w kształceniu ciągłym
 • Członek Komitetu Naukowego czasopisma pt. Apteka Szpitalna -  Hospital  Pharmacy
 • Członek Rady Akredytacyjnej przy Ministrze Zdrowia
 • Przedstawiciel odpowiedzialny z ramienia aptekarskiego samorządu naczelnego za zawartość merytoryczną strony internetowej dla farmaceutów szpitalnych w Polsce

Podstawa prawna działalności Fundacji Bezpieczna Farmakoterapia :

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./

Statut Fundacji
2)  Cele statutowe Fundacji:
- promowanie idei koordynacji w procesie leczenia pracy lekarza oraz farmaceuty 
w celu uniknięcia negatywnych skutków niewłaściwego stosowania leków,
- inicjowanie, wspieranie oraz prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej,
- rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej w środowisku zawodowym lekarzy, farmaceutów, pracowników innych zawodów medycznych, specjalistów zdrowia publicznego, a także wśród pacjentów,
- inicjowanie, wspieranie oraz prowadzenie czynności w zakresie działalności edukacyjnej i charytatywnej związanej z polepszeniem jakości świadczonych usług medycznych dla społeczeństwa,
- pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
- działalność na rzecz organizacji, których cele statutowe są zbieżne z celami Fundacji.

Działalność statutowa fundacji dotyczy więc prowadzenia programów medycznych obejmujących teren całej Polski i skupiania wokół celów Fundacji, ludzi chcących brać aktywny udział w działaniach mających na celu poprawianie skuteczności i bezpieczeństwa leczenia.