Osiągnięcia

W celu realizacji podjętych zamierzeń opracowano program i współorganizowano dwie Konferencje Lekarsko-Farmaceutyczne, pod patronatem dziekanów Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ. (Kraków 3-4.12.2010; Kraków 9-10.12.2011),
Konferencje te mają charakter naukowo-szkoleniowy; dotyczą aktualnych problemów farmakoterapii w szpitalu, mają na celu integrację środowiska lekarzy i farmaceutów.

Omawiane w przebiegu konferencji tematy szczegółowe dotyczyły -  problemów zmiany standardów akredytacji szpitali; procedury postępowania z gazami medycznymi; farmakoterapii wspomagającej podczas interwencyjnego leczenia chorób serca i naczyń; nowych leków przeciw-płytkowych; roli przewlekłego stanu zapalnego w chorobach układu sercowo-naczyniowego; naturalnych związków o charakterze przeciwzapalnym. Omówiono także problem uzależnienia od leków “nieuzależniających”, problem lekomanii, leki i schematy leczenia onkologicznego w aspekcie nowych technologii i metod przygotowywania preparatów onkologicznych. Część programu dotyczyła chorób reumatycznych w Polsce, ich epidemiologii i klasyfikacji; problemów związanych ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych, leków biologicznych i modyfikujących przebieg chorób reumatycznych. Zagadnienia dotyczyły również problemów antybiotykoterapii wobec szczepów powodujących zakażenia szpitalne. Osobny panel wykładowy dotyczył problemów z diagnozowaniem i możliwościami leczenia osteoporozy oraz postępowania w zawale mięśnia sercowego. Tematyka panelu zawodowego skupiała się na problemach dotyczących farmakoekonomiki, badań klinicznych i raportowaniu działań niepożądanych leków.

Dla realizacji celów fundacji zainicjowano współpracę z instytucjami państwowymi i zakładami opieki zdrowotnej, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji. Uczestnicy konferencji byli szkoleni przez wykładowców (profesorowie, doktorzy, specjaliści z zakresu farmacji szpitalnej) z m.in. Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia Instytutu Reumatologii, Wydziału Farmaceutycznego UJCM, Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Departamentu Farmacji Szpitalnej Naczelnej Rady Aptekarskiej, Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w środkach masowego przekazu ukazały się materiały dotyczące organizacji i przebiegu konferencji. Większość z nich, w szczególny sposób podkreślała ogromne znaczenie dla środowiska lekarsko-farmaceutycznego, celu Fundacji dotyczącego promowania idei koordynacji w tych dwóch zawodach medycznych.

Kolejnym programem medycznym zrealizowanym w myśl celów statutowych Fundacji było opracowanie i współorganizacja szkolenia ciągłego farmaceutów, we współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym UJCM. Tematyka szkoleń ciągłych farmaceutów zrealizowanych w 2011r. obejmowała postępy w farmakoterapii niektórych chorób metabolicznych (osteoporoza, dyslipidemie, kamica nerkowa i żółciowa). Szkolenia prowadzone były w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu w dniach 9.04, 14.05 i 28.05.2011.

Dodatkowo, mając na uwadze ciągłość szkolenia organizowanego w ramach współpracy z MCKP UJ opracowano ramowy plan szkoleń ciągłych dla farmaceutów, z zamiarem ich realizacji w Krakowie, Katowicach, Opolu i Wrocławiu, w nadchodzących latach. Przygotowane tematy dotyczą następujących kursów: geriatria, współczesna antybiotyko- i chemio- terapia, terapia niektórych chorób układu nerwowego, postępy w farmakoterapii chorób metabolicznych. Opracowano panele tematyczne w ramach edycji szkoleń:

Choroby metaboliczne o podłożu genetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem mukowiscydozy, celiakii i cukrzycy uwarunkowanej genetycznie. Niedobory hormonalne – skutki i możliwości HTZ, niedobory hormonalne w metabolizmie leków.

Tematy szczegółowe: wykrywanie i rozwiązywanie problemów lekowych występujących w grupie pacjentów geriatrycznych, komunikacja z osobą starszą, zalecenia dotyczące życia oraz zasady doboru leków OTC w tej grupie pacjentów, aktualne możliwości farmakoterapii chorób wirusowych, ze szczególnym uwzględnieniem grypy i wirusowego zapalenia wątroby, postępy w farmakoterapii chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane, stwardnienie boczne zanikowe, demencja starcza, polekowa, poalkoholowa, postępy w zakresie farmakoterapii chorób metabolicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy, zaburzeń gospodarki lipidowej, skazy moczanowej i kamicy wątrobowej/żółciowej, osteoporoza – etiopatogeneza, czynniki ryzyka, kryteria rozpoznania, wskazania do leczenia farmakologicznego, farmakoterapia, dyslipidemie – rozpoznanie, ogólne zasady leczenia dietetycznego i farmakologicznego, leki hipolipemizujące, rola kwasu moczowego w patogenezie dny moczanowej i choroby zwyrodnieniowej stawów, nowe leki w leczeniu ostrej i przewlekłej dny moczanowej, kamica nerkowa, kamica żółciowa.

 
 

Dokonania Fundacji „Bezpieczna Farmakoterapia”, od chwili jej powołania w roku 2010:

I   Opracowanie programu i współorganizacja trzech kolejnych Konferencji Lekarsko-Farmaceutycznych (2010, 2011, 2012), odbywających się w Krakowie, pod patronatem dziekanów Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ.

Konferencje mają charakter naukowo-szkoleniowy; uwzględniają aktualne problemy farmakoterapii w szpitalu a ich głównym celem jest integracja środowiska lekarzy i farmaceutów.

(poniżej lub jako link można zamieścić dane dotyczące tych trzech konferencji)

II   Opracowanie ramowego planu szkoleń ciągłych dla farmaceutów, z zamiarem ich realizacji, na podstawie szczegółowych programów, w Krakowie, Katowicach Opolu i Wrocławiu, w nadchodzących latach:

Wybrane jednostki chorobowe w geriatrii

W spisie CMPK jest kurs o tematyce:

Opieka farmaceutyczna: Geriatria

Tematyka: Wykrywanie i rozwiązywanie problemów lekowych występujących w grupie pacjentów geriatrycznych, Komunikacja z osobą starszą. Zalecenia dotyczące życia oraz zasady doboru leków OTC w tej grupie pacjentów.

Konferencja jednodniowa za 2 pkt edukacyjne

Aktualne możliwości farmakoterapii chorób wirusowych, ze szczególnym uwzględnieniem grypy i wirusowego zapalenia wątroby

Kurs: Współczesna antybiotyko- i chemio- terapia. Jednym z tematów jest „Chemioterapia infekcji wirusowych”, na którą przeznaczono 4 pkt. edukacyjne, plus 2 pkt. za udział w konferencji

Choroby neurodegeneracyjne ośrodkowego układu nerwowego

Kurs: Aktualne możliwości terapii niektórych chorób układu nerwowego. Jednym z tematów są  „Postępy w farmakoterapii chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane, stwardnienie boczne zanikowe, demencja starcza, polekowa, poalkoholowa)”. Przewidywany czas 4 godz. (4 pkt) plus 2 pkt. za udział w konferencji

Postępy w zakresie farmakoterapii chorób metabolicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy, zaburzeń gospodarki lipidowej, skazy moczanowej i kamicy wątrobowej/żółciowej


Kurs: Postępy w farmakoterapii chorób metabolicznych

  • Osteoporoza – etiopatogeneza, czynniki ryzyka, kryteria  rozpoznania, wskazania do leczenia farmakologicznego, farmakoterapia
  • Dyslipidemie – rozpoznanie, ogólne zasady leczenia dietetycznego i farmakologicznego, leki hipolipemizujące
  • Rola kwasu moczowego w patogenezie dny moczanowej i choroby zwyrodnieniowej stawów
  • Nowe leki w leczeniu ostrej i przewlekłej dny moczanowej
  • Kamica nerkowa  – patofizjologia głównych postaci kamicy, rozpoznanie i objawy, leczenie przyczynowe poszczególnych postaci kamicy, leczenie inwazyjne, leczenie zachowawcze kolki nerkowej
  • Kamica żółciowa – etiopatogeneza, rozpoznanie, objawy kliniczne, leczenie farmakologiczne kolki żółciowej i kamicy, leczenie operacyjne

Zaplanowano również realizację paneli tematycznych w ramach edycji szkoleń:

1. Choroby metaboliczne o podłożu genetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem mukowiscydozy, celiakii i cukrzycy uwarunkowanej genetycznie

2. Niedobory hormonalne – skutki i możliwości HTZ, niedobory hormonalne w metabolizmie leków

III   Opracowanie szczegółowego programu i współorganizacja dwóch edycji (2011, 2012) szkolenia ciągłego farmaceutów:


TEMATYKA SZKOLEŃ CIĄGŁYCH FARMACEUTÓW ZREALIZOWANYCH W 2011R.

Postępy w farmakoterapii niektórych chorób metabolicznych

1. Osteoporoza – etiopatogeneza, czynniki ryzyka, kryteria rozpoznania, wskazania do leczenia farmakologicznego i farmakoterapia (2 x 45 min.)

Katowice -  9.04. wykładowca dr Przemysław Borowy

Kraków – 14.05. wykładowca dr Jolanta Osieleniec

Wrocław – 28.05. wykładowca dr Jolanta Osielenie

2. Dyslipidemie – rozpoznanie, ogólne zasady leczenia dietetycznego i farmakologicznego, leki hypolipemizujące (2 x 45 min.)

Katowice -   9.04. wykładowca prof. dr hab. Barbara Filipek

Kraków – 14.05. wykładowca prof. dr hab. Barbara Filipek

Wrocław – 28.05. wykładowca dr Jacek Sapa

3. Kamica nerkowa i żółciowa – patofizjologia i etiopatogeneza, rozpoznanie, leczenie inwazyjne i zachowawcze (2 x 45 min.)

Katowice -   9.04. wykładowca prof. dr hab. Marek Stępniewski

Kraków – 14.05. wykładowca prof. dr hab. Marek Stępniewski

Wrocław – 28.05. wykładowca prof. dr hab. Marek Stępniewski

TEMATYKA SZKOLEŃ CIĄGŁYCH FARMACEUTÓW, ZREALIZOWANYCH W 2012R.

„Postępy farmakoterapii chorób układu pokarmowego”

1. Wykład – „Przewlekłe choroby wątroby o podłożu zapalnym” (2 x 45 min.)

·  sobota 17 marzec br.Katowice, Budynek “Solidarności”, ul. Floriana 7, godz. 10.00 ;

Wykładowca: prof. dr hab. med. Tomasz Mach

·  sobota 21 kwiecień br.Wrocław, Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy,

ul. M. Kopernika 5, godz. 10.00

Wykładowca: dr med. Andrzej Cieśla

·  sobota 12 maj br. – Opole

Wykładowca: dr med. Andrzej Cieśla

2. Wykład – „Farmakoterapia wirusowego zapalenia wątroby” (2 x 45 min)

·  sobota 17 marzec br.Katowice, Budynek “Solidarności”, ul. Floriana 7,

godz. 10.00 ;

Wykładowca: prof. dr hab. Barbara Filipek,

·  sobota 21 kwiecień br.Wrocław, Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy,

ul. M. Kopernika 5, godz. 10.00

Wykładowca: prof. dr hab. Barbara Filipek,

·  sobota 12 maj br. – Opole

Wykładowca: prof. dr hab. Barbara Filipek,

3. Wykład – „Patomechanizmy hepatotoksycznego działania leków – rozpoznawanie i leczenie” (2 x 45 min.)

·  sobota 17 marzec br.Katowice, Budynek “Solidarności”, ul. Floriana 7,

godz. 10.00 ;

Wykładowca: dr hab. Jacek Sapa

·  sobota 21 kwiecień br.Wrocław, Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy,

ul. M. Kopernika 5, godz. 10.00

Wykładowca: dr hab. Jacek Sapa

·  sobota 12 maj br. – Opole,

Wykładowca: dr hab. Jacek Sapa

Warunkiem uzyskania punktów edukacyjnych było zaliczenie testu obejmującego materiał wykładowy poszczególnych kursów.