Statut Fundacji

TEKST JEDNOLITY STATUTU

FUNDACJI „BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA”

Ustalonego Uchwałą Fundatora z dnia 8 czerwca 2010 r. i zmienionego Uchwałami Pełnomocnika Fundatora z dnia 7 września 2010 r. oraz z dnia 20 września 2010 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja „Bezpieczna Farmakoterapia” z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej „Fundacją”) ustanowiona została przez Fundatora – Janinę Pawłowską aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Krakowie dnia 31 marca 2010 roku, repertorium A Nr 2300/2010 prowadzonej przez Notariusza Andrzeja Cibę, zmienionym aktem notarialnym sporządzonym w tej samej Kancelarii Notarialnej w Krakowie dnia 6 września 2010 roku repertorium A Nr 6556/2010.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Fundacja korzystać może z wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§ 5

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 6

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może  prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może przystępować do spółek i fundacji.
4. Fundacja zmierzać będzie do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego.
5. Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga precyzyjnego organizacyjnego i rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
6. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. Uzyskiwany przez Fundację z odpłatnej działalności pożytku publicznego dochód służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 8

1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
2. Nadzór nad Fundacją w zakresie prawidłowości korzystania przez nią z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

Celami działalności Fundacji są:

1. promowanie idei koordynacji w procesie leczenia pracy lekarza oraz farmaceuty w celu uniknięcia negatywnych skutków nadużywania leków,
2. inicjowanie, wspieranie oraz prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej,
3. rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej w środowisku zawodowym lekarzy, farmaceutów, pracowników innych zawodów medycznych, specjalistów zdrowia publicznego, a także wśród pacjentów,
4. inicjowanie, wspieranie oraz prowadzenie czynności w zakresie działalności edukacyjnej i charytatywnej związanej z polepszeniem jakości świadczonych usług medycznych dla społeczeństwa,
5. pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
6. działalność na rzecz organizacji, których cele statutowe są zbieżne z celami Fundacji.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele przez:

1)    wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których praca i działanie skierowane jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej, lub materialnej,

2)    zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celów Fundacji i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom, o których mowa w punkcie 1,

3)    prowadzenie programów medycznych obejmujących teren całej Polski oraz baz danych związanych z tymi programami,

4)    udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu osób, których przypadki mają charakter szczególny,

5)    przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celów Fundacji,

6)    skupianie wokół celów Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności przedstawicieli środowisk naukowych,

7)    współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,

8)    upowszechnianie w środkach masowego przekazu materiałów obejmujących cele Fundacji,

9)    wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu medycyny, farmacji i ochrony zdrowia.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 5.000,00 zł /pięć tysięcy złotych/ oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku działania Fundacji.

§ 12

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z funduszu założycielskiego oraz dochodów pozyskiwanych w szczególności z:

1)    darowizn, spadków, zapisów i innych datków wniesionych przez osoby fizyczne i prawne, obywateli państw obcych lub ośrodki zagraniczne,

2)    dotacji i subwencji osób prawnych,

3)    nieruchomości i ruchomości otrzymanych z darowizn lub zakupionych przez Fundację,

4)    dywidend i zysków z akcji i udziałów,

5)    odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

6)    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

7)    dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących realizacji celów określonych w § 9.

2. Dochody Fundacji mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji określonych w § 9.

3. Na potrzeby prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej Fundator przekazuje kwotę 1.000,00 zł /jeden tysiąc złotych/.

§ 13

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe w oparciu o zasady ustalone w odpowiednich przepisach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

3. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy z tym, że w przypadku gdy rozpoczęcie działalności przez Fundację nastąpi po 30 czerwca 2010 r., pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 r.

§ 14

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich działań statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15

Cały dochód Fundacji jest przeznaczany na działalność statutową.

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku jedynie, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezsporne jest, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. Przyjęcie spadku następuje tylko i wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 17

W Fundacji zabronione jest:

1)    udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków Rady Fundacji, Zarządu Fundacji i pracowników Fundacji oraz osób z którym Fundator, członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji i pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

2)    przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Rady Fundacji, Zarządu Fundacji i pracowników Fundacji oraz osób,  z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji i pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)    wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Rady Fundacji,  Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób  którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

4)    zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz osoby, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli oraz zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od osób z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia.

§ 18

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 19

1. Organami fundacji są:

1)    Zarząd Fundacji,

2)    Rada Fundacji.

2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

3. Dla skuteczności podejmowanych przez organy Fundacji uchwał, wymagana jest obecność Prezesa Zarządu w przypadku posiedzenia Zarządu Fundacji oraz Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady w przypadku posiedzenia Rady Fundacji.

Rozdział V. Zarząd Fundacji

§ 20

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu Fundacji i w przypadku Zarządu wieloosobowego Członków Zarządu Fundacji
2. Członków Zarządu oraz Prezesów Zarządu powołuje Rada Fundacji, po akceptacji danej kandydatury przez Fundatora.
3. Funkcję  Członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 3 lata.
5. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdorazowo Prezes Zarządu działający samodzielnie, a w przypadku Zarządu trzyosobowego również dwóch członków Zarządu działających łącznie.
6. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji lub jej poszczególni Członkowie nie realizują w sposób dostateczny celów Fundacji lub w inny sposób działalność Zarządu bądź jego poszczególnych Członków przynosi szkody, Zarząd Fundacji lub jego poszczególni Członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Radę Fundacji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie, w obecności wszystkich Członków Rady lub przez Fundatora.
7. Szczegółowy tryb działania Zarządu może określać “Regulamin Zarządu Fundacji”, ustalony zgodnie z § 21 Statutu.
8. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:

a) odwołania Członka Zarządu,

b) rezygnacji Członka Zarządu, w terminie jednego miesiąca od poinformowania o zamierzonej rezygnacji Rady Fundacji,

c) skazania Członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

d) śmierci Członka Zarządu.

9. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie któregokolwiek z Członków, zgodnie z ust. 8 powyżej Rada Fundacji niezwłocznie wybiera nowego Członka Zarządu.

§ 21

1. Zarząd Fundacji może działać według Regulaminu Zarządu Fundacji uchwalonego przez Zarząd Fundacji i zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
2. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, zaś w przypadku równej liczby głosów ZA i PRZECIWKO podjęciu uchwały, decydujący głos ma Prezes Zarządu Fundacji.
3. Przy Zarządzie wieloosobowym, do podjęcia uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.

§ 22

Fundator nie może zostać członkiem Zarządu Fundacji.

§ 23

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Dla czynności Zarządu dotyczącej majątku Fundacji o wartości przekraczającej 10.000,00 zł /dziesięć tysięcy złotych/ lub zaciągnięcia zobowiązania, którego suma przekracza 10.000,00 zł /dziesięć tysięcy złotych/, konieczna jest zgoda Rady Fundacji.
3. Swoje zadania Zarząd zobowiązany jest wykonywać z należytą starannością przy   ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu, Regulaminu Zarządu Fundacji oraz uchwał powziętych przez Radę Fundacji.

§ 24

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał z tym, że termin pierwszego posiedzenia Zarządu wyznacza Fundator.
2. Prezes Zarządu, Przewodniczący Rady Fundacji lub Fundator może zwołać dodatkowe posiedzenie Zarządu.

§ 25

Zarząd Fundacji może w drodze uchwały ustanawiać pełnomocników do załatwiania konkretnych spraw.

§ 26

1. Do zadań Prezesa Zarządu Fundacji należy w szczególności prowadzenie bieżących prac Fundacji, organizowanie prac Zarządu i wykonywanie jego uchwał.
2. Prezes Zarządu Fundacji jest zwierzchnikiem pracowników Fundacji.

§ 27

1. Zarząd może powołać Dyrektora Zarządzającego do bieżącego kierowania pracami Fundacji.
2. Zarząd może zatrudniać pracowników administracyjnych i finansowych w ramach realizowania celów statutowych Fundacji.
3. Zarząd może zatrudniać także innych pracowników dla realizowania celów statutowych Fundacji.

§ 28

Zarząd może powoływać zespoły doradcze.

§ 29

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagrodzenie oraz zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 30

Radzie Fundacji, służy prawo odwołania całego Zarządu Fundacji, jak również każdego z jego Członków w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji. W takim wypadku jednomyślność, o której mowa w § 20 ust. 6 Statutu, nie jest konieczna.

§ 31

Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji, a także Fundator, mają prawo do udziału w posiedzeniach Zarządu Fundacji.

§ 32

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji lub Fundatora.

2. Kompetencje Zarządu Fundacji obejmują w szczególności:

1)    organizowanie i prowadzenie bieżącej działalności Fundacji zgodnie z jej Statutem oraz obowiązującymi przepisami,

2)    reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

3)    sprawowanie zarządu majątkiem i funduszami Fundacji,

4)    przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

5)    prowadzenie polityki kadrowej Fundacji, w tym ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji,

6)    powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą spraw należących do Fundacji,

7)    tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji w Kraju i za granicą, w tym określanie przedmiotu ich działalności, organów i ich kompetencji,

8)    opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji,

9)    sporządzanie i przedkładanie Radzie Fundacji sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami o rachunkowości oraz sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, po uzyskaniu przez Fundacje właściwego statusu, w obowiązujących terminach,

10) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,

11) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nieprzewidzianych Statutem do kompetencji Rady Fundacji,

12) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia lub likwidacji Fundacji.

3. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz

za prawidłowość, celowość i racjonalność działań podejmowanych przez Fundację.

Rozdział VI. Rada Fundacji

§ 33

1.    Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje każdorazowo Fundator.

2.    Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób.

3.    Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat.

4.    Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu.

5.    W przypadkach, gdy Fundator nie uzupełnia składu Rady Fundacji w terminie 3 miesięcy od dnia zmniejszenia jej składu poniżej minimalnej liczby Członków określonej w ust. 2, powołanie Członka Rady Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych Członków Rady Fundacji.

6.    Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku:

a)    odwołania przez Fundatora,

b)    skazania Członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

c)    śmierci członka Rady,

d)    rezygnacji członka Rady, w terminie jednego miesiąca od poinformowania o zamierzonej rezygnacji,

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie  Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją, lub pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkiem Zarządu Fundacji.

8.  Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane za przestępstwo z winy umyślnej. Przed powołaniem w skład Rady Fundacji, kandydaci na członków Rady Fundacji składają oświadczenie, w którym zapewniają, że nie istnieją jakiekolwiek okoliczności uniemożliwiające ich powołanie w skład Rady Fundacji zgodnie z niniejszym statutem Fundacji.

§ 34

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych i kontrolnych, opiniodawczych, inicjatywnych i doradczych.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu.

3. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

4. Podlegające zwrotowi koszty Członków Rady Fundacji poniesione w związku z ich czynnościami, wymagają wstępnej akceptacji  przed ich poniesieniem oraz ostatecznej zgody Zarządu Fundacji co do zwrotu.

§ 35

1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1)    powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji,

2)    podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji, w tym jego formie oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

3)    sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji i Zarządu Fundacji,

4)    kontrolowanie stanu majątkowego Fundacji,

5)    dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji,

6)    uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji, w tym wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

7)    rozpatrywanie sprawozdań finansowych Fundacji oraz sprawozdań Zarządu i udzielanie mu corocznego absolutorium,

8)    wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

9)    wyrażanie zgody na określone w Statucie czynności Zarządu Fundacji,

10) uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji,

11) zatwierdzenie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,

12) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do spółek i fundacji,

13) podejmowanie uchwał o zgodzie na połączenie lub likwidację Fundacji,

14) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji, z zastrzeżeniem, że w takich wypadkach konieczna jest jednomyślność Członków Rady Fundacji.

2. Decyzje Rady Fundacji w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt. 1, 2, 6, 7 oraz 12 wymagają uprzedniej opinii Fundatora.

3. Opinia Fundatora, o której mowa w ust. 2 nie jest wiążąca dla Rady Fundacji.

§ 36

1. Rada Fundacji na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania powołuje ze swego grona i odwołuje Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Wiceprzewodniczącego. Powołanie następuje na czas trwania kadencji Rady Fundacji.

2. Pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Wiceprzewodniczącego powołuje Fundator.

3. Przewodniczący Rady Fundacji oraz Wiceprzewodniczący, organizują pracę Rady Fundacji oraz reprezentują Radę na zewnątrz.

4. Przewodniczący Rady Fundacji jest osobą reprezentującą Fundację w relacjach z Członkami Zarządu Fundacji, w tym upoważniony jest do zawierania z Członkami Zarządu Fundacji umów.

5. Szczegółowy zakres obowiązków Przewodniczącego Rady Fundacji, Wiceprzewodniczącego, tryb ich wyboru, prócz postanowień niniejszego Statutu może określać Regulamin Rady Fundacji, ustalony uchwałą Rady Fundacji i zatwierdzony przez Fundatora.

§ 37

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, zaś w razie równej liczby głosów ZA i PRZECIWKO uchwale decyduje głos Przewodniczącego. W przypadku jego nieobecności decyduje głos Wiceprzewodniczącego.

5. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.

§ 38

1. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć Fundator oraz Prezes Zarządu Fundacji lub ich pełnomocnicy.

2. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.

Rozdział VII. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację

§ 39

1. Dla zapewnienia bytu Fundacji, w tym realizacji jej celów statutowych, Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dochód z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację jej celów.
3. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności, zaś działalność gospodarcza może być wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
4. Uzyskiwany przez Fundację z odpłatnej działalności dochód służy wyłącznie realizacji celów statutowych, w szczególności działalności pożytku publicznego.

§ 40

Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje:

1)    reprodukcję zapisanych nośników informacji,

2)    sprzedaż detaliczną książek,

3)    sprzedaż detaliczną gazet i artykułów piśmiennych,

4)    wydawanie książek,

5)    wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

6)    pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

7)    badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,

8)    badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

9)    pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowaną,

10) działalność związaną z organizacją konferencji, zjazdów, targów, wystaw i kongresów.

§ 41

Całością spraw związanych z działalnością gospodarczą zajmował się będzie Zarząd Fundacji, bądź poszczególni pełnomocnicy w granicach umocowania udzielonego przez Zarząd.

§ 42

1.   Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez Fundację lub przez wyodrębnione organizacyjnie przedstawicielstwa, biura i  zakłady.

2.   Wszystkie placówki prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi Fundacji.

Rozdział VIII. Zmiana Statutu Fundacji

§ 43

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Fundatora.

2. W przypadku, gdy Fundator nie odmówi wyrażenia zgody na zmianę statutu Fundacji w terminie 6 miesięcy od podjęcia uchwały przez Radę Fundacji, przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmianę statutu Fundacji.

Rozdział IX. Połączenie z inną fundacją

§ 44

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 45

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji oraz zgody Fundatora, po ewentualnym zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

Rozdział X. Likwidacja Fundacji

§ 46

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 47

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji oraz zgody Fundatora.

§ 48

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Polsce lub za granicą fundacji o zbliżonych celach.

§ 49

Wszelkie uprawnienia Fundatora przewidziane w niniejszym statucie przechodzą z chwilą jego śmierci, jak również w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych na Radę Fundacji.

§ 50

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.

Kraków, dnia 07.09.2010 r.

Pełnomocnik Fundatora